กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 5

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 5 โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทุกแห่ง/กทม. ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอ/เขตทุกแห่ง และผู้อำนวยการศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ ZOOM Meeting
นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการสนองนโยบายดังกล่าว และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดเตรียมข้อมูลเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าว และได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามได้มีคำแนะนำให้ หยิบยกกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเช่น ท่าวังผาโมเดล จังหวัดน่าน และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นโมเดลบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม ให้นำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุฟรี ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ SCB protect บริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ มีระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดที่สนใจสามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชวนให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใส่เสื้อเหลือง ประดับเข็มสัญลักษณ์ 72 พรรษา ทุกวันตลอดเดือนกรกฎาคม 2567นี้ โดยยกเว้นวันอังคาร ที่ใส่ชุดข้าราชการ อีกทั้งตลอดปี 2567 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการ 72 กิจกรรม ศึกษาธิการ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา มหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 9 โครงการ ซึ่งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นี้ มีการจัดโครงการ “ สกร.ศธ. รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
นายธนากร ยังได้กล่าวถึงโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยได้กำชับให้ผู้ที่เดินทางไปตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมสถานราชการ สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ฝากเป็นภารกิจให้เข้าไปช่วยติดตาม ตรวจเยี่ยม ห้องน้ำ ห้องสุขา ในสถานที่นั้นๆ ด้วย ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทำควบคู่ไปกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังฝากให้ผู้บริหาร ลำดับขั้นตอน ลำดับความสำคัญของการทำงาน และความเร่งด่วนของโครการต่างๆ ยึดหลัก “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”

Skip to content