กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นที่ 17 มิถุนายน 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่กำหนดให้ใช้แบบทดสอบกลางในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ เพื่อใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนสำหรับสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกแห่ง ด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดหลักการในการจัดพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ โดยให้หน่วยงานส่วนกลางคือ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีนโยบายการใช้แบบทดสอบกลางในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้จัดจ้างพิมพ์ฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบให้ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามกระบวนการจัดจ้างพิมพ์ต่อไป
ดังนั้นการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบจำนวนการสั่งแบบทดสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในครั้งนี้ จะนำผลที่ได้มาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำเป็นขอบเขตของการจัดจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นอกจากนี้ข้อมูลยอดการสั่งแบบทดสอบจะมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อเนื่องไปสู่กระบวนการตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ สรุปผลการเข้าสอบและสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตรวจสอบหาความผิดปกติของผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้สำหรับการหาแนวทางแก้ไข และนำไปสู่การยกระดับจำนวนผู้เข้าสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

Skip to content