กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 รูปแบบ Onsite และ Online รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 รูปแบบ Onsite และ Online รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ไม่แยกจากชีวิตและผสมกลมกลืนไปกับการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีแนวคิดในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ ให้เป็นนักจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบคิดและทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงมีสมรรถนะใหม่ ๆ พร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ สามารถทำงานเชิงรุก และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ให้สามารถเป็นนักจัดการเรียนรู้ที่มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ว่าที่ ร.อ.ดร. อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 2 รูปแบบ Onsite และ Online รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าพนักงานห้องสมุด เข้ารับการอบรมทั้งในรูปแบบ Online จำนวน 48 คน และ Onsite จำนวน 332 คน รวมทั้งสิ้น 380 คน

Skip to content